O Projekcie

Projekt pn. Warsztat Lidera (nr projektu: POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18) jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.4 Młodzież̇ solidarna w działaniu w ramach.  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 -30.06.2021 r. Celem projektu jest doskonalenie przez 384 osoby w wieku od 19 do 29 roku życia kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy poprzez kształtowanie postaw prospołecznych, realizacji cyklu zajęć/szkoleń Warsztat Lidera i przeprowadzenia miniprojektów odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.

Projekt jest realizowany przez Fundację Łódź́ Akademicka w partnerstwie z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Spółdzielnią̨ Socjalną „FADO”.

Projekt polega na zdobyciu wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia niezbędnego do kształtowania postaw prospołecznych. Uczestnicy zostaną przygotowani przez udział w cyklu zajęć „Warsztat Lidera", a potem będą̨ samodzielnie inicjować działania III sektora, czyli organizacji pozarządowych. Będą rozwijali kompetencje społeczne w sposób aktywny przy wsparciu specjalistów i organizacji. Projekt kładzie nacisk na identyfikację i uaktywnienie w uczestnikach projektu umiejętności wykorzystywania ich potencjału co będzie miało odzwierciedlenie zarówno na etapie wchodzenia ich na rynek pracy jak i na rożnych etapach kariery zawodowej.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy przez 384 młodych osób poniżej 30 r.ż.
 • Organizacja 80 godzin szkoleniowych dla każdego z uczestników projektu w ramach bloków: Osoba Lidera, Komunikacja liderska, Lider w zespole, Narzędzia liderskie, Lider w działaniu (w tym szkolenie wyjazdowe).
 • Realizacja miniprojektu przez uczestników pod okiem coacha w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Nasze szkolenia

Warsztaty szkoleniowe podzielone są na 5 dwudniowych zjazdów (każdy po 20h). Pierwszy w formule wyjazdowej, a drugi, trzeci, czwarty i piąty w formule stacjonarnej, w grupach 12 osobowych, w odstępach około miesiąca w okresie: 

październik 2019 - lipiec 2020
edycja pierwsza
kwiecień - grudzień 2020
RUSZYŁ NABÓR
edycja druga
rekrutacja przedłużona do 12 kwietnia
zajęcia rozpoczynają się od 20 kwietnia
wrzesień/październik 2020 - czerwiec 2021
edycja trzecia

Szkolenia odbywają się w różne dni tygodnia.

Każdy zjazd zawiera osiem 2,5h modułów ułożonych zgodnie z postulatami andragogiki i metodyką szkoleń prowadzonych metodami aktywnymi.

Zjazd I Osoba Lidera, moduły:

 • Role i zadania lidera  
 • Style zarządzania  
 • Potrzeby i oczekiwania współczesnych zespołów  
 • Budowanie pewności siebie  
 • Trening zadaniowy

Zjazd II Komunikacja liderska, moduły:

 • Prowadzenie wystąpień
 • Konstruowanie przemówień i wystąpień
 • Wystąpienia publiczne
 • Udzielanie informacji zwrotnej  
 • Motywowanie członków zespołu
 • Prowadzenie trudnych rozmów
 • Trening zadaniowy

Zjazd III Lider w zespole, moduły:

 • Role zespołowe
 • Zarządzanie członkami zespołu  
 • Konflikt w zespole
 • Narzędzia rozwiązywania konfliktów
 • Prowadzenie zebrań
 • Rozwiązywanie problemów
 • Trening zadaniowy  

Zjazd IV Narzędzia liderskie, moduły:

 • Techniki prowadzenia dyskusji
 • Techniki rozwiązywania problemów
 • Narzędzia komunikacji w zespole
 • Narzędzia prowadzenia prezentacji
 • Narzędzia zarządzania projektami  
 • Trening zadaniowy

Rekrutacja

Rekrutacja do udziału w projekcie będzie miała charakter otwarty i prowadzona będzie przez Specjalistę ds. administracyjnych.

Rekrutacja odbwała się będzie w następujących terminach:

lipiec-sierpień 2019 r.
edycja pierwsza
do 15 kwietnia 2020 r.
edycja druga
maj - sierpień 2020 r.
edycja trzecia

Etapy rekrutacji:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz online lub formularz PDF)
 • sprawdzenie formalnych kryteriów udziału przez Biuro Projektu
 • wstępna ocena

Aby zgłosić uczestnictwo w projekcie należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie, wypełnić formularz zgłoszeniowy, wziąć udział w rozmowie rekrutacyjnej oraz wypełnić formularz uczestnika projektu. Dokumenty należy wydrukować, wypełnić, podpisać i odesłać:

 • pocztą na adres: Fundacja Łódź Akademicka, Al. Politechniki 4, lok. 173, 93-590 Łódź
 • w formie skanu na adres e-mail: lider@lodzakademicka.pl

Przesłane dokumenty zostaną przeanalizowane przez Komisję Rekrutacyjną, która zweryfikuje poprawność nadesłanych zgłoszeń pod kątem kryteriów udziału w projekcie.

Uczestniczyć w projekcie mogą osoby między 19 – 29 r.ż., w tym studenci, oraz osoby niepełnosprawne, których potrzeby zostaną uwzględnione przy realizacji szkoleń (m.in. istnieje możliwość tłumaczenia szkoleń na język migowy).
 
Udział w projekcie krok po kroku:
 
 1. Przesyłasz dokumenty na adres mailowy: lider@lodzakademicka.pl
 2. Po weryfikacji poprawności dostarczonych dokumentów spotkamy się podczas wstępnej oceny, która składa się z trzech elementów ( samooceny, oceny dokonanej przez opiekuna na bazie rozmowy oraz oceny za pomocą testu psychometrycznego)
 3. Wyjedziemy wspólnie na pierwszy blok szkoleniowy – w 2 dni 20 godzin  zjazd poświęcony osobie Lidera
 4. Przez kolejne 3 miesiące spotkamy się podczas kolejnych modułów szkoleniowych (po 2 dni w miesiącu)
 5. W grupie kilku osób wraz z naszymi opiekunami zrealizujesz miniprojekt dla organizacji pozarządowych
 6. Zaprezentujesz innym uczestnikom swój projekt i przejdziesz ponownie przez spotkanie z psychologiem, by dowiedzieć się jakie  widać postępy
 7. Otrzymasz certyfikat, który potwierdza zdobyte umiejętności i pomoże Ci odnaleźć się na rynku pracy